Algemene Voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1.1
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nobru Technisch Personeel B.V., hierna te noemen Nobru, gevestigd te Uden en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 171569.

Artikel 1.2
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Nobru een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel opdracht geeft, gericht op door Nobru te verlenen diensten zoals vermeld onder artikel 3.11.

Artikel 1.3
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die optreedt namens Nobru voor het verrichten van werkzaamheden als aangeduid in de onderhavige opdracht.

Artikel 1.4
Een gespecificeerde schriftelijke aanbieding gedaan op basis van de door de (toekomstige) opdrachtgever verstrekte gegevens en de deskundige inbreng van Nobru.

Artikel 1.5
Een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, waarbij Nobru zich jegens opdrachtgever verbindt omschreven diensten te verrichten of een voor akkoord getekende gespecificeerde offerte van Nobru.

Artikel 1.6
Dienstverlening in de uitoefening van beroep of bedrijf ten behoeve van een opdrachtgever, een werkzoekende, dan wel beiden, inhoudende het behulpzaam zijn bij het zoeken naar arbeidskrachten onderscheidenlijk arbeidsgelegenheid, waarbij totstandkoming van een arbeidsovereenkomst dan wel een aanstelling van een werknemer wordt beoogd.

Artikel 1.7
Het voor (on)bepaalde tijd of voor de duur van een project te werk stellen van een opdrachtnemer.

2. Toepasselijkheid

Artikel 2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten evenals de daaruit voortvloeiende verbintenissen tussen Nobru en iedere wederpartij van Nobru. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, voor zover niet hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2.2
Inkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden en bedingingen welke de opdrachtgever van toepassing verklaart verbinden Nobru niet tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Nobru zijn aanvaard.

Artikel 2.3
Voor zover er op bepaalde onderdelen van deze algemene voorwaarden van rechtswege dient te worden afgeweken, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2.4
Door het plaatsen van een opdracht en/of het laten verrichten van diensten door of namens Nobru, aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel uit te maken van alle handelingen zoals genoemd onder artikel 3.11, zonder dat daarvoor een schriftelijke bevestiging door Nobru of opdrachtgever nodig is.

3. Aanbiedingen / Overeenkomst

Artikel 3.1
Tenzij door Nobru een onherroepelijk aanbod is gedaan, zoals bedoeld in artikel 3.2, zijn alle door Nobru gedane aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud van leveringsmogelijkheden van Nobru. Toezending van aanbiedingen en offertes, gedaan binnen het kader van een tussen Nobru en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, al dan niet vergezeld van aanvullende informatie of documentatie, verplicht Nobru niet tot levering dan wel acceptatie van enige opdracht, in welke vorm dan ook.

Artikel 3.2
Een aanbieding is slechts onherroepelijk, indien Nobru zulks schriftelijk doet met vermelding van een termijn, gedurende het aanbod voor aanvaarding openstaat. Een dusdanige aanvaarding kan slechts schriftelijk geschieden.

Artikel 3.3
Nobru is pas gebonden nadat zij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd en aanvaard en nadat Nobru van de opdrachtgever een getekend exemplaar van haar opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen.

Artikel 3.4
De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Daar waar de opdrachtbevestiging geen specifieke zaken regelt, welke evenmin in deze Algemene Voorwaarden een regeling vinden, dan prevaleert het goed gebruik boven de voorwaarden van de wederpartij.

Artikel 3.5
Mondelinge toezeggingen of afspraken verbinden Nobru slechts nadat zij de mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3.6
Wijzigingen en aanvullingen in de opdracht of overeenkomst evenals afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn pas van kracht indien zij, schriftelijk en door beide partijen ondertekend, tussen Nobru en opdrachtgever zijn overeengekomen.

Artikel 3.7
Nobru is gerechtigd ten behoeve van nakoming van haar verplichtingen uit een binnen de werkingssfeer van deze voorwaarden vallende overeenkomst, gebruik te maken van diensten van derden.

Artikel 3.8
In geval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard, c.q. bevestigd en Nobru toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur en/of ondertekende urenverantwoording als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

Artikel 3.9
Nobru behoudt zich het recht voor om opdrachten, c.q. orders waaraan geen specifieke schriftelijke en door beide partijen ondertekende verbintenis aan ten grondslag ligt, zonder opgaaf van reden te weigeren.

Artikel 3.10
Aanbiedingen en offertes van Nobru zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Mocht Nobru voor het uitbrengen van offertes, aanbiedingen of adviezen kosten moeten maken, van welke aard dan ook, dan is zij gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen, ook indien hier geen opdracht uit voortvloeit.

Artikel 3.11
De werkzaamheden van de opdrachtnemer (kunnen) onder meer betreffen het adviseren, engineeren, leveren van diensten en interim management zoals in de offerte is geformuleerd, tenzij hier schriftelijk van wordt afgeweken.

Artikel 3.12
Door het plaatsen van een opdracht en/of het laten verrichten van werkzaamheden door/ namens Nobru, aanvaardt de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken, zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Nobru nodig is.

4. Verplichtingen opdrachtgever

Artikel 4.1
De uitvoering van de gehele opdracht of gedeelten daarvan geschiedt in onderling overleg tussen opdrachtgever en Nobru en vindt plaats in het bedrijf of op het bedrijfs-/werkterrein van de opdrachtgever.

Artikel 4.2
De opdrachtgever verbindt zich jegens opdrachtnemer bedrijfsruimte en bijbehorende faciliteiten ter beschikking te stellen ten behoeve van de uitvoering van het project. Daarnaast draagt opdrachtgever zorg voor het tijdig, volledig en op de juiste wijze informeren van de opdrachtnemer voor wat betreft de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden, die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

Artikel 4.3
De opdrachtgever is gehouden zich tegenover opdrachtnemer te gedragen zoals een goede werkgever (lees: opdrachtgever) betaamt overeenkomstig verplichtingen die voor een werkgever uit de wet ten aanzien van een werknemer (lees: opdrachtnemer) voortvloeien. Dit uitsluitend ten aanzien van die aangelegenheden, waarop Nobru, in het kader van de overeenkomst, geen invloed kan uitoefenen, zoals arbeidsomstandigheden.

Artikel 4.4
Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, berust de operationele verantwoordelijkheid voor de controle op en de naleving van de kwaliteit en kwantiteit van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en geleverde diensten bij de opdrachtgever. Nobru aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De hiërarchische verantwoordelijkheid en leiding over de opdrachtnemer blijft te allen tijde bij Nobru berusten.

Artikel 4.5
De opdrachtgever is verplicht de bedrijfsruimten, werktuigen en gereedschappen, waarin of waarmede hij de opdrachtnemer de werkzaamheden laat verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden, alsmede omtrent het verrichten van de werkzaamheden zodanige regelingen en aanwijzigingen te verstrekken, dat de opdrachtnemer tegen gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed dusdanig beschermd is, als redelijkerwijze in verband met de aard van de werkzaamheden gevorderd kan worden.

Artikel 4.6
Bij het aangaan van een overeenkomst met een opdrachtgever wordt er vanuit gegaan, dat opdrachtgever over alle voor diens bedrijf benodigde vergunningen beschikt en dat deze alle op hem rustende wettelijke verplichtingen nakomt.

Artikel 4.7
De opdrachtgever vrijwaart Nobru voor eventuele aanspraken van de opdrachtnemer ter zake van handelen of nalaten van de opdrachtgever in strijd met het hiervoor gestelde, alsmede voor eventuele aanspraken van derden ter zake van schaden, door nalaten of handelen van de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van het project.

Artikel 4.8
Indien een opdrachtnemer tijdens zijn werkzaamheden bij een opdrachtgever een ongeval overkomt, waarbij van lichamelijk letsel sprake is, dient de opdrachtgever terstond de Arbeidsinspectie en Nobru te informeren met vermelding van het tijdstip, de aard van het ongeval en de gevolgen in deze.

Artikel 4.9
Het is de opdrachtgever, of daaraan gelieerde bedrijven, niet toegestaan tijdens de duur van de opdracht dan wel binnen een termijn van zes maanden na beëindiging van de opdracht, een arbeidsverhouding rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken opdrachtnemer aan te gaan, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming door Nobru gegeven is.

Artikel 4.10
Het is de opdrachtgever, of daaraan gelieerde bedrijven, tot een periode van zes maanden na schriftelijke aanbieding van kandidaten niet toegestaan met laatstgenoemde(n) een arbeidsverhouding van welke aard dan ook rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden met de betrokken opdrachtnemer aan te gaan, zonder dat hiervoor schriftelijke toestemming door Nobru gegeven is.

Artikel 4.11
Bij overtreding van het in artikel 4.9 en 4.10 vermelde is opdrachtgever aan Nobru uit hoofde van schadevergoeding en ter dekking van diens overhead en andere kosten een bedrag van 25% van het laatstgenoten bruto jaarsalaris van de betrokken opdrachtnemer verschuldigd. Voornoemde som is ineens en onmiddellijk opeisbaar, onverminderd het recht van Nobru op schadevergoeding.

Artikel 4.12
De opdrachtgever is gehouden tot juiste en volledige invulling en ondertekening van een opgave van gewerkte uren per opdrachtnemer, welke wekelijks aan Nobru ter hand zullen worden gesteld, bij gebreke waarvan hij is gehouden aan volledige betaling van acht gewerkte uren per opdrachtnemer per dag voor iedere dag, dat van detachering sprake is geweest.

Artikel 4.13
Het is opdrachtgever niet toegestaan de opdrachtnemer zelf ter beschikking te stellen aan derden dan wel te werk te stellen in het buitenland, behoudens de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Nobru.

5. Verplichtingen opdrachtnemer

Artikel 5.1
De opdrachtnemer zal de werkzaamheden verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst met de grootst mogelijke nauwgezetheid en zorgvuldigheid en volgens de regels van goed vakmanschap verrichten.

Artikel 5.2
De opdrachtnemer is verplicht, indien de werkzaamheden op locatie van de opdrachtgever worden uitgevoerd, zich te houden aan de bij de opdrachtgever geldende voorschriften.

Artikel 5.3
De opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijs als geheim zijn te beschouwen. Het is de opdrachtnemer verboden tijdens en/of na gereedkomen van de opdracht aan derden mededelingen te doen van ieder gegeven dat betrekking heeft op zaken van de opdrachtgever in de ruimste zin van het woord. Dit verbod geldt niet voor mededelingen die hij op grond van wettelijke bepalingen verplicht is te verstrekken.

Artikel 5.4
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobru geschreven of getypte stukken, tekeningen, kopieën, reproducties, digitale bestanden e.d., welke betrekking hebben op de uitvoering van de opdracht of waarvan hij inzage krijgt, te kopiëren of op enigerlei wijze te vermenigvuldigen of openbaar te maken dan voor eigen gebruik noodzakelijk is.

Artikel 5.5
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Nobru, gedurende de uitvoering van de opdracht, in dienst van derden of voor eigen rekening of mede voor rekening van derden, werkzaamheden te verrichten gelijk of overeenkomstig aan die welke de opdrachtnemer in dienst van Nobru verricht.

Artikel 5.6
Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om na beëindiging van het dienstverband met Nobru zonder haar uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming in dienst te treden of anderszins ten behoeve van de laatste opdrachtgever of daaraan gelieerde bedrijven, waarvoor hij in dienst van Nobru werkzaamheden heeft verricht. Het verbod geldt gedurende zes maanden na de datum van de beëindiging van het dienstverband.

Artikel 5.7
Bij overtreding van enige bepaling, vermeld onder artikel 5.3 t/m 5.6, verbeurt opdrachtnemer een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare, boete van € 5.000,- ineens, te vermeerderen me € 250,- voor iedere dag dat de opdrachtnemer in overtreding is, onverminderd het recht van Nobru daarnaast een volledige schadevergoeding en nakoming te vorderen.

6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Artikel 6.1
Nobru is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst lijdt en welke schade (mogelijk) zou kunnen zijn veroorzaakt door een handelen, c.q. nalaten van Nobru, en/of haar opdrachtnemer(s). Het bovenstaande is niet van toepassing in geval van aantoonbare opzet, grove schuld of nalatigheid van Nobru en/of haar opdrachtnemer(s).

Artikel 6.2
Behoudens voor zover toe te rekenen aan de opdrachtgever, diens medewerkers of derden, zal eventuele schade aan het aangenomen werk als gevolg van toerekenbare fouten door de opdrachtnemer van Nobru beperkt zijn tot het bedrag, zoals dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Nobru zal worden uitgekeerd.

Artikel 6.3
Onverminderd het vermelde in artikel 6.2 is kan Nobru door de opdrachtgever op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade en/of indirecte schade, alsmede enigerlei vorm van schade veroorzaakt door opdrachtnemer(s) van Nobru aan opdrachtgever, diens medewerkers of derden.

Artikel 6.4
Nobru is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het schenden van, het verduisteren van of inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, octrooi- of auteursrecht van de opdrachtgever, alsmede voor de gevolgschade daarvan.

Artikel 6.5
In aansluiting op artikel 6.1 van deze Algemene Voorwaarden is opdrachtgever gehouden de zorgverplichtingen en aansprakelijkheid, ingevolge artikel 7:658 lid 1 t/m 4 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de veiligheid op de werkplek, na te komen. Opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer vooraf te informeren over de werkomstandigheden bij de opdrachtgever. Indien de opdrachtnemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werk, en de schade verband houdt met het niet nakomen van genoemde verplichtingen, is opdrachtgever aansprakelijk en gehouden Nobru ter zake volledig te vrijwaren.

Artikel 6.6
Indien Nobru desondanks gehouden is om bij schending van de zorgverplichting in de zin van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek door opdrachtgever schadevergoeding aan de opdrachtnemer en/of derden te voldoen, dan heeft Nobru het recht van regres op opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich uit over het door Nobru te betalen/betaalde schadevergoeding, alsmede rente en kosten in de zin van artikel 6:96 lid 2 sub a t/m c van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6.7
Nobru vrijwaart opdrachtgever voor aansprakelijkheid van opdrachtgever jegens de fiscus en bedrijfsvereniging inzake afdracht van loonbelasting en sociale premies verband houdend met de door de opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden en staat in voor behoorlijke inhouding, aangifte en afdracht van hieruit voortvloeiende bedragen. Op verzoek van opdrachtgever zal Nobru na afloop van een kwartaal een accountantsverklaring of “bewijs van goed betalingsgedrag” overleggen, waaruit de voldoening aan deze verplichtingen blijkt.

7. Algemene bepalingen van financiële aard

Artikel 7.1
Tenzij anders aangegeven, zijn de door Nobru gehanteerde tarieven gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de opdracht vermelde van belang zijnde feitelijke gegevens. De op de aanbiedingen, overeenkomsten en facturen gehanteerde prijzen zijn vermeld in euro’s en exclusief B.T.W. en eventueel van overheidswege op te leggen heffingen.

Artikel 7.2
Betaling van de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden geschiedt op basis van wekelijkse facturering of, indien van een kortere periode sprake is, na afloop van het project waarin de werkzaamheden door opdrachtnemer zijn verricht.

Artikel 7.3
Facturering vindt uitsluitend plaats op basis van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoordingsformulieren, waarvan de inhoud de opdrachtgever verbindt. In het kader hiervan is de opdrachtgever gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat het op de urenverantwoordingsformulieren vermelde aantal gewerkte uren correct is ingevuld.

Artikel 7.4
In geval van verschil tussen het bij Nobru ingeleverd urenverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Nobru ingeleverde urenverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de facturen zal worden opgenomen, als volledig bewijs. Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.

Artikel 7.5
Nobru hanteert een uurtarief als vermeld in de opdrachtbevestiging. In het uurtarief zijn reis- en verblijfkosten verdisconteerd, tenzij anders aangegeven. Indien de aard of inhoud van de overeengekomen werkzaamheden, dan wel de locatie waar de werkzaamheden worden verricht, wordt gewijzigd, is Nobru gerechtigd aanvullende voorwaarden en nieuwe uurtarieven vast te stellen, ter aanvulling van de onderhavige overeenkomst.

Artikel 7.6
In aanvulling op artikel 7.5 wordt het all-in uurtarief vastgesteld aan de hand van het bruto uurloon en emolumenten van de opdrachtnemer te vermeerderen met het werkgeversaandeel in premies of andere sociale lasten en de bureaukosten van Nobru. Indien en voor zover, gedurende de looptijd van de overeenkomst, de hierboven genoemde kosten stijgen, behoudt Nobru het recht om de overeengekomen prijzen te verhogen. Een prijsverhoging is voor de wederpartij geen geldige reden om de overeenkomst op te zeggen, of te ontbinden, behalve in het geval dat de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 7.7
De tussen partijen overeengekomen tarieven gelden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, voor normale werktijden, van maandag tot en met vrijdag gedurende maximaal 8 gewerkte uren per dag, tussen 07.30 en 17.30 uur. Voor werkzaamheden buiten deze normale werktijden geldt een opslagpercentage, welke in overleg tussen opdrachtgever en Nobru wordt bepaald en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever is niet gerechtigd te verlangen dat overwerk wordt verricht en in voorkomende gevallen geschiedt overwerk in overleg met Nobru.

Artikel 7.8
Alle betalingen aan Nobru dienen te geschieden binnen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum op het door Nobru aangegeven rekeningnummer. Wederpartij is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of in gebreke stelling. Afwijkende betalingsvoorwaarden zijn pas dan van toepassing indien deze schriftelijk en door Nobru ondertekend zijn overeengekomen. Uitsluitend betalingen aan Nobru zelf, dan wel aan een (rechts)persoon die door Nobru tot incassering van de in dit artikel bedoelde bedragen ten behoeve van haar gemachtigd is, werken bevrijdend.

Artikel 7.9
Nobru is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid ten aanzien van betaling te verkrijgen, bijvoorbeeld een bankgarantie. Mocht er, om wat voor reden dan ook, geen kredietverzekering worden verstrekt dan wel twijfel zijn aangaande de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, behoudt Nobru zich het recht om nadere zekerheid van de opdrachtgever te verlangen dan wel andere betalingsafspraken te maken, bij gebreke waarvan Nobru de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever mag opschorten.

Artikel 7.10
Opdrachtgever is verplicht om alle facturen te voldoen, zonder een beroep te doen op een schuldvergelijking of opschorting, korting en/of compensatie. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval is opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag (inclusief B.T.W.), vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Het afschrift van de door Nobru verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint.

Artikel 7.11
Wanneer opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle door Nobru gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7.12
In geval van buitengerechtelijke invordering of poging daartoe van het openstaande factuurbedrag, is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en rente, de incassokosten verschuldigd, welke minimaal 15% van het openstaande factuurbedrag (inclusief B.T.W.) bedragen, met een minimum van € 125,-. Nobru is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van buitengerechtelijke kosten is vervallen.

Artikel 7.13
Bezwaren van opdrachtgever inzake een factuur dienen binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Nobru kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van genoemde termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt en zal het in rekening gebrachte bindend zijn, behoudens terzake van evidente schrijf-, type- of rekenfouten. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. De uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.

8. Duur en beëindiging van de opdracht

Artikel 8.1
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, heeft een tussen Nobru en opdrachtgever aangegane overeenkomst een looptijd voor onbepaalde duur, al dan niet met toepassing van een minimale looptijd. Indien een overeenkomst voor bepaalde duur wordt gesloten, al dan niet met verlenging voor bepaalde duur, eindigt deze van rechtswege zonder dat daarvoor opzegging vereist is.

Artikel 8.2
Opzegging van een (verlengde) overeenkomst die niet van rechtswege eindigt aan het einde van de bepaalde tijd, kan door elk der partijen uitsluitend schriftelijk en in geval van een automatisch doorlopende overeenkomst voor bepaalde tijd uitsluitend tegen het einde van de overeengekomen looptijd geschieden, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

Artikel 8.3
Indien er een proefperiode is overeengekomen, hebben partijen elk het recht gedurende genoemde periode de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder verder wederzijdse verplichtingen.

Artikel 8.4
Nobru is gerechtigd om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen indien blijkt, dat deze op basis van onvolledige of onjuiste informatie tot stand is gekomen. Ontbinding van de overeenkomst ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de nog openstaande facturen, te rekenen over het gedeelte waarvan Nobru tot aan de datum van ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht, te voldoen.

Artikel 8.5
Ontbinding van de overeenkomst vindt eveneens plaats ingeval ten laste van opdrachtgever conservatoir of executoriaal beslag is gelegd, dan wel de opdrachtgever op enigerlei wijze de vrije beschikking over het geheel of een gedeelte van zijn vermogen verliest en tevens wanneer surséance van betaling of faillissement van opdrachtgever is aangevraagd. Bovenstaande leidt niet tot enige schadevergoeding, onverminderd verdere rechten in welke vorm dan ook, jegens opdrachtgever.

9. Overmacht

Artikel 9.1
Indien een der partijen geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet aan haar verplichtingen kan voldoen vanwege een omstandigheid, die deze niet kan worden toegerekend, is er sprake van een overmachtsituatie zijdens die partij. Onder overmacht wordt onder andere verstaan indien een opdrachtnemer van Nobru, die op het project tewerkgesteld is, om wat voor reden dan ook opzegt of in geval van een niet toerekenbare tekortkoming bij een van de toeleveranciers van Nobru.

Artikel 9.2
In geval van brand, diefstal, epidemieën en alle overige omstandigheden die nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, zullen zowel Nobru als opdrachtgever gerechtigd zijn de overeenkomst, voor zover deze door een belemmering wordt getroffen, voor een periode van maximaal drie maanden op te schorten. Duurt de overmacht na dat tijdstip voort, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 9.3
Bij afwezigheid wegens ziekte, ongeval, overlijden of ontslag van de opdrachtnemer is Nobru gerechtigd om binnen redelijke termijn en in overleg met de opdrachtgever een gelijkwaardige vervanger op het werk in te zetten, maar is daartoe niet verplicht.

Artikel 9.4
Doet zich de in artikel 9 lid 1 t/m 3 bedoelde situatie zijdens Nobru voor, ook indien dit geschiedt zonder enige opzegtermijn, dan is Nobru niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade in welke vorm dan ook.

Artikel 9.5
Opdrachtgever blijft gehouden tot betaling van alle verschuldigde bedragen, alsmede tot betaling van de kosten door Nobru gemaakt tussen diens laatste factuur en de datum van ontbinding.

10. Slotbepalingen

Artikel 10.1
Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10.2
Indien enige bepaling uit de onderhavige algemene voorwaarden of de toepassing daarvan nietig is, c.q. nietig zal blijken te zijn, zal genoemde bepaling zoveel mogelijk als toelaatbaar is worden nageleefd en zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onaangetast en geheel van toepassing blijven. In het onderhavige geval zullen Nobru en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen in die zin dat de strekking van de overeenkomst behouden blijft.

Artikel 10.3
Eventuele geschillen, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de burgerlijke rechter, die bevoegd is aan de hand van de plaats van vestiging van Nobru, zulks voorzover de wet dit toelaat.

Artikel 10.4
De opdrachtnemers van Nobru kunnen nimmer worden verplicht tot het aanvaarden van opdrachten die in strijd zijn met de wet.

Artikel 10.5
Nobru hanteert een privacybeleid teneinde uw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Hiervoor heeft Nobru een privacy statement opgesteld, te vinden op www.nobru.nl. Deze maakt onverkort deel uit van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 10.6
Nobru zal eventuele veranderingen, c.q. wijzigingen van de algemene voorwaarden deponeren bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch onder het inschrijvingsnummer zoals vernoemd in artikel 1.1 van deze voorwaarden.

Heeft u vragen?

Neem dan contact met ons op.

CONTACT OPNEMEN